Problem niskiej reprezentacji kobiet w sektorze GreenTech admin 5 czerwca, 2024

Problem niskiej reprezentacji kobiet w sektorze GreenTech

Współczesny świat staje w obliczu konieczności transformacji gospodarki na bardziej zrównoważoną, co wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora technologii ekologicznych (GreenTech). Kluczowe w tej transformacji jest zwiększenie udziału kobiet w sektorze, który obecnie boryka się z poważnym problemem niedostatecznej reprezentacji kobiet. Mimo rosnącej liczby miejsc pracy w branży zielonej energii, udział kobiet pozostaje zdecydowanie niewystarczający.

Analiza Statystyczna

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) “Women in Clean Energy, 2022”, liczba miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii wzrosła o 45% w ciągu ostatnich pięciu lat. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba ta może się podwoić, co stwarza ogromne możliwości dla nowych specjalistów. Jednakże kobiety nadal stanowią mniejszość w tej branży. Raport BCG Global “Fast-Tracking Green Tech: It Takes an Ecosystem” wskazuje na ciągłe wyzwania związane z włączeniem większej liczby kobiet do sektora GreenTech, szczególnie w kontekście niedostatku danych i zasobów dedykowanych kobietom.

Bariery Dostępu

Jednym z głównych problemów jest istniejąca luka płciowa w GreenTech. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorze technologicznym, co w dużej mierze wynika z braku dostępu do odpowiednich szkoleń i edukacji w dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Brak umiejętności technicznych oraz umiejętności miękkich stanowi poważne wyzwanie. Kobiety często nie posiadają wymaganych kompetencji technicznych oraz umiejętności miękkich, które są kluczowe w sektorze GreenTech. Niedobór kobiet pełniących role przywódcze w GreenTech sprawia, że młode kobiety nie mają kogo naśladować ani od kogo czerpać inspiracji, co dodatkowo pogłębia problem.

Kulturowe i społeczne bariery również odgrywają znaczącą rolę. Istniejące stereotypy dotyczące ról płciowych w społeczeństwie ograniczają możliwości kobiet w wyborze kariery w sektorze technologii ekologicznych. Zmiana percepcji zawodów w GreenTech jest więc kluczowa. Ważne jest, aby zawody w sektorze GreenTech były postrzegane jako dostępne i atrakcyjne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kampanie promocyjne powinny ukazywać sukcesy kobiet w tej branży, co może przyczynić się do zwiększenia ich udziału w sektorze.

Formalizacja Kompetencji

Kolejnym istotnym aspektem jest formalizacja kompetencji. Stworzenie i uznanie formalnych kwalifikacji zawodowych, które będą jasno określać kompetencje potrzebne w GreenTech, uczyni ten sektor bardziej zrozumiałym i atrakcyjnym dla kobiet stojących przed wyborem ścieżki kariery. Inicjatywy takie jak te prowadzone przez Visa Foundation i Village Capital wspierają różnorodność płci w GreenTech, ale brakuje kompleksowej bazy wiedzy na temat ścieżek kariery i edukacji w tej dziedzinie. Wprowadzenie programów szkoleniowych i mentoringowych, które umożliwią kobietom zdobycie niezbędnych umiejętności oraz wsparcie w ich karierze, jest kluczowe dla zwiększenia ich reprezentacji w tym sektorze.

Wnioski i Przykład Projektu Wspierającego

Rozwój sektora GreenTech niesie ze sobą ogromne możliwości zawodowe, jednak aby w pełni wykorzystać jego potencjał, konieczne jest przezwyciężenie barier utrudniających kobietom wejście do tej branży. Zmiana percepcji zawodów, formalizacja kompetencji oraz wprowadzenie programów wsparcia mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia udziału kobiet w GreenTech. To z kolei przyczyni się do bardziej zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata i potrzeby rynku pracy.

Jednym z kluczowych projektów mających na celu rozwiązanie tego problemu jest “HERoes of GreenTech: Empowering Women Policy for a Sustainable Tomorrow”, koordynowany przez New Europe Foundation. Inicjatywa ta jest w pełni zgodna z celami wezwania Erasmus+ dotyczącymi eksperymentów z europejskimi politykami w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), z szczególnym naciskiem na zwiększenie udziału kobiet w sektorze GreenTech.

“HERoes of GreenTech” angażuje doświadczonych partnerów z Polski, Irlandii oraz Czech, co sprzyja wymianie wiedzy i najlepszych praktyk na poziomie międzynarodowym. W ramach tej inicjatywy planowane jest stworzenie nowej kwalifikacji zawodowej na poziomie ISCED 3 oraz wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego i mentoringowego, mającego na celu długoterminowe zmiany w sektorze GreenTech. Badania nad ramami kwalifikacji zawodowych oraz rozwój bazy wiedzy stanowią podstawę do tworzenia polityki opartej na dowodach.

Inicjatywa zakłada również współpracę międzysektorową z prywatnymi firmami w sektorze GreenTech, uniwersytetami, decydentami politycznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki mierzalnym wskaźnikom projekt zapewnia realistyczne i osiągalne cele w określonym czasie, wpisując się w specyficzne warunki i cele rekrutacji Erasmus+.

Głównym celem “HERoes of GreenTech” jest wielotorowe podejście do problemu niedostatecznej reprezentacji kobiet w sektorze GreenTech, co jest wyzwaniem zidentyfikowanym przez Europejski Zielony Ład. Analiza potrzeb wskazuje na kilka kluczowych kwestii: lukę płciową w GreenTech, brak umiejętności technicznych i miękkich, brak widocznych wzorców do naśladowania i mentorów oraz bariery kulturowe i społeczne.

Inicjatywa ma na celu zmianę percepcji tych zawodów na bardziej inkluzywną, co w rezultacie może przyczynić się do zwiększenia udziału kobiet w sektorze. Formalizacja kompetencji oraz stworzenie profesjonalnej kwalifikacji “EU GreenTech Career Advisor” na poziomie ISCED 3 z deklaracją kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kompetencji to kluczowe elementy projektu.

Promocja działań będzie realizowana głównie za pomocą mediów społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok, YouTube i Facebook, co pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, szczególnie młodych kobiet i mężczyzn. Krótkie filmy będą prezentować historie sukcesu kobiet w branży GreenTech, dostępne ścieżki kariery oraz promować możliwości edukacyjne i zawodowe w tym sektorze.

Plany obejmują również organizację okrągłych stołów z przedstawicielami sektora prywatnego, władz lokalnych i regionalnych oraz edukatorami, co pozwoli na wymianę doświadczeń, identyfikację barier i wyzwań oraz opracowanie wspólnych strategii zwiększenia udziału kobiet w branży GreenTech.

Dzięki zintegrowanemu podejściu, które łączy kampanię w mediach społecznościowych z bezpośrednim dialogiem z pracodawcami, “HERoes of GreenTech” ma na celu skuteczną zmianę postrzegania zawodów w GreenTech oraz zwiększenie zainteresowania kobiet tym sektorem, co przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.

Skip to content