Wymiana młodzieżowa admin 10 lipca, 2024

Wymiana młodzieżowa

W dniach 23.06.2024-01.07.2024 odbyła się dziesięciodniowa wymiana w ramach projektu “Empowering European Youth through Civic Education and Digital Tools” w Uzanie, w samym centrum Bułgarii. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele pięciu krajów: Hiszpanii, Litwy, Polski, Czech i Bułgarii.

Głównym celem wymiany było zapoznanie uczestników z narzędziami, metodami i technikami pracy aktywizacyjnej oraz zwiększanie partycypacji młodzieży w działaniach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Program obejmował szeroki wachlarz zajęć, w tym warsztaty koncentrujące się na nauce wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy z młodzieżą oraz w różnych inicjatywach społecznych. Ważnym elementem programu była edukacja obywatelska oraz zapoznanie się z podstawami praw europejskich i praw człowieka. Debaty i dyskusje na ten temat miały na celu poszerzenie świadomości uczestników na temat struktury Unii Europejskiej oraz wartości, na których jest oparta. Dodatkowo, program obejmował warsztaty mające na celu wzmocnienie umiejętności miękkich oraz kompetencji w zakresie pracy zespołowej, które były istotnym, lecz uzupełniającym elementem wymiany. Zajęcia te koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych takich jak komunikacja, współpraca i przywództwo.

Rezultatem wymiany było znaczące podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystywania różnorodnych narzędzi w pracy aktywizacyjnej z młodzieżą. Uczestnicy zdobyli także praktyczną wiedzę na temat rodzajów edukacji (formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), co może być cennym wsparciem w ich przyszłych działaniach społecznych.

Skip to content