Mazowieckie Laboratorium Polityki Młodzieżowej

o projekcie

Celem projektu będzie opracowanie długoterminowej strategii na rzecz poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18-30 lat. Strategia będzie obejmować 6 obszarów tematycznych, które są istotne z punktu widzenia młodych osób tj.: dialogu i społeczeństwa obywatelskiego, transportu i wykluczenia komunikacyjnego, klimatu i środowiska, pracy i perspektyw rozwoju, urbanistyki, dostęp do szybkiego Internetu. Uczestnicy podczas projektu zidentyfikują problemy z jakimi mierzą się młodzi ludzie oraz skonsultują je z decydentami. Idea realizacji budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także naszych partnerów zgłaszających potrzebę opracowania strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej.

efekty projektu

W ramach projektu uczestnicy zidentyfikują problemy z jakimi mierzą się młodzi ludzie zamieszkujący województwo mazowieckie, oraz skonsultują je z decydentami. W wyniku organizowanych spotkań powstanie strategia na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej postawy demokratycznej. W ramach strategii zdiagnozowane zostaną główne problemy, potrzeby i oczekiwania młodzieży, do których zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania. Ponadto dzięki wypracowanym rezultatom młodzi ludzie uświadomią sobie o ich roli i realnym wpływie na otaczającą rzeczywistość. Dzięki projektowi powstanie efektywna przestrzeń do dialogu i współpracy między młodzieżą dążącą do partycypowania w demokratycznych procesach decyzyjnych a decydentami mającymi wpływ na zmiany zachodzące w rzeczywistości. Tak ułatwiony kontakt młodych ludzi z decydentami przełoży się na ułatwienie ich wpływu na działania władz, oraz umocnienie ich znaczenia i roli w demokratycznych procesach decyzyjnych. Ponadto poprzez udział w warsztatach z ekspertami uczestnicy rozwijali będą swoje kompetencje oraz umiejętności liderskie. Spotkania stanowiły będą dla uczestników okazję do uczenia się, wymiany wizji i pomysłów z innymi aktywnymi młodymi mieszkańcami województwa mazowieckiego, oraz nawiązania cennych znajomości.

finansowanie
Skip to content