POSZUKUJEMY WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA FILMÓW REPORTAŻOWYCH ORAZ KRÓTKICH MATERIAŁÓW WIDEO admin 3 lipca, 2023

POSZUKUJEMY WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA FILMÓW REPORTAŻOWYCH ORAZ KRÓTKICH MATERIAŁÓW WIDEO

Zapraszamy do złożenia oferty nr 2/2023/NGATP z dnia 3.07.2023 na organizację spotkań z rozmówcami do filmów reportażowych w ramach projektu No greater ally than Poland!” realizowanego w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2023” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie filmów reportażowych oraz krótkich materiałów wideo. Zamówienie jest częścią projektu pn.: “No greater ally than Poland!”. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2023.

Warunki udziału w postępowaniu:
• wykonawca posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
• wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

SKŁADANIE OFERT.

 1. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1
 2. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2);
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 4. Oferta musi być czytelna;
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2023 do godz. 23:59:59.
 • drogą elektroniczną na adres email: : tomasz.drag@klaster.org.pl
  lub
 • dostarczyć do biura Zamawiającego, New Europe Foundation w Zawierciu (42-400) przy ul. Marszałkowskiej 31.
 1. Zamawiający odrzuci ofertę:
  1) złożoną po terminie;
  2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
  3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
  4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
  5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Skip to content