POSZUKUJEMY WYKONAWCY USŁUGI ORGANIZACJI SPOTKAŃ Z ROZMÓWCAMI DO FILMÓW REPORTAŻOWYCH admin 3 lipca, 2023

POSZUKUJEMY WYKONAWCY USŁUGI ORGANIZACJI SPOTKAŃ Z ROZMÓWCAMI DO FILMÓW REPORTAŻOWYCH

Zapraszamy do złożenia oferty nr 1/2023/NGATP z dnia 3.07.2023 na organizację spotkań z rozmówcami do filmów reportażowych w ramach projektu No greater ally than Poland!” realizowanego w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2023” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań z rozmówcami do filmów reportażowych. Zamówienie jest częścią projektu pn.: “No greater ally than Poland!”. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2023.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • wykonawca posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

SKŁADANIE OFERT.

1. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1

2. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2);

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

4. Oferta musi być czytelna;

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2023  do godz. 23:59:59.

– drogą elektroniczną na adres email: : tomasz.drag@klaster.org.pl

lub

– dostarczyć do biura Zamawiającego, New Europe Foundation w Zawierciu (42-400) przy ul. Marszałkowskiej 31.

6. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Skip to content